Τιμές, όροι και προϋποθέσεις

Λήξη εγγραφών και  online εγγραφές

Ως ημερομηνίες λήξης εγγραφών για όλα τα σεμινάρια ορίζονται:

 • Για την 1η και 2η περίοδο σεμιναρίων (15. – 22.07.2018 και 12. – 18.08.2018) η 21η Απριλίου 2018.
 • για τη 3η και 4η περίοδο σεμιναρίων (26.08. – 02.09.2018 και 02. – 09.09.2018 η 26η Μαΐου 2018,

Εγγραφές που θα υποβάλλονται μετά τις ημερομηνίες αυτές θα γίνονται ευχαρίστως δεκτές, στο  βαθμό που θα εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη ελεύθερες θέσεις, θα υπόκεινται όμως σε έξοδα εγγραφής προσαυξημένα κατά 50 €.

Το έντυπο της εγγραφής online πρέπει να συμπληρωθεί από τον ενήλικο μαθητή προσωπικά ή -για ανήλικους- από κάποιον γονέα ή κηδεμόνα. Η αποστολή της εγγραφής δηλώνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος και καθιστά υποχρεωτική την πληρωμή, σύμφωνα με τα παρακάτω διαλαμβανόμενα.

Κόστος σεμιναρίου

Το κόστος σεμιναρίου περιλαμβάνει τα έξοδα σεμιναρίου (εγγραφή και έξοδα διδασκαλίας) καθώς και τα έξοδα διατροφής – διαμονής, ανάλογα με το σεμινάριο και τον τύπο δωματίου που επιλέχθηκαν. Το σύνολο του κόστους πρέπει να πληρωθεί στο austrian arts sessions.

Έξοδα σεμιναρίου

Η εγγραφή (€ 150 ή για εγγραφές μετά την για κάθε περίοδο καθορισμένη ημερομηνία λήξης € 200) καταβάλλεται μόνο μια φορά για κάθε συμμετέχοντα και περίοδο, ακόμη και αν ο συμμετέχων δηλώσει συμμετοχή και σε περισσότερα του ενός ειδικά μαθήματα.

Τα έξοδα διδασκαλίας για την ενεργό συμμετοχή σε κάθε ειδικό μάθημα είναι:
α. για το σεμινάριο διεύθυνσης, όλα τα φοιτητικά σεμινάρια και master classes € 350
β. για όλα τα σεμινάρια Χορωδίας, Ορχήστρας ή Ensemble  € 180
γ. για όλα τα άλλα νεανικά σεμινάρια (Όργανα, Μουσ. Δωματίου και Θεωρία) € 250
δ. Έξτρα κόστος για κάποιες δραστηριότητες € 100 ή €150

ε. για μη ενεργό συμμετοχή καταβάλλονται τα έξοδα εγγραφής και επιπλέον: για master classes € 150 και για νεανικά σεμινάρια  € 100

στ. Οι ακροατές καταβάλλουν μόνο τα έξοδα διδασκαλίας που αναφέρονται παρακάτω και περιλαμβάνουν όμως μόνο την ακρόαση χωρίς οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία)

Για ένα σεμινάριο:       Ημερήσιο κόστος € 30 | Εβδομαδιαίο κόστος    € 150
Για όλα τα σεμινάρια:  Ημερήσιο κόστος € 40 | Εβδομαδαίο κόστος    € 200
Φοιτητές με έγκυρη φοιτητική ταυτότητα πληρώνουν τη μισή τιμή για ακρόαση.

Έξοδα διαμονής και διατροφής
Τα έξοδα διαμονής με πλήρη διατροφή (χωρίς ποτά!) είναι κατ’άτομο (για κάθε περίοδο σεμιναρίου)

 • για εξωτερικούς μαθητές € 172 (περιλαμβάνεται μεσημεριανό ή βραδυνό φαγητό, χωρίς διανυκτερεύσεις και πρωινό)
 • για εξωτερικούς μαθητές € 242 (περιλαμβάνεται μεσημεριανό και βραδυνό φαγητό, χωρίς διανυκτερεύσεις και πρωινό)
 • διανυκτέρευση σε τρίκλινο – τετράκλινο δωμάτιο με πλήρη διατροφή € 445
 • διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο με πλήρη διατροφή € 550 (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
 • διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με πλήρη διατροφή € 620 (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
 • Σε συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν κλείσουν διαμονή / διατροφή με κάποιο από τα παραπάνω πακέτα, χρεώνεται υποχρεωτικά  ένα τέλος χρήσης των εγκαταστάσεων € 72 (που αποδίδεται στην CMA).

Υποτροφίες

Οι υποτροφίες καλύπτουν συνήθως τα έξοδα διδασκαλίας. Η εγγραφή και τα έξοδα διαμονής και διατροφής πρέπει να καλυφθούν από τον συμμετέχοντα.
Η παροχή υψηλότερης ή και πλήρους υποτροφίας είναι, σε ειδικές περιπτώσεις, δυνατή.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρώσουν το σύνολο του κόστους κατά την εγγραφή τους και, σε περίπτωση χορήγησης υποτροφίας, επιστρέφεται το ποσό των εξόδων διδασκαλίας ή το ποσό της υποτροφίας.
Μια αίτηση με περιγραφή εκείνων των οικονομικών στοιχείων,  που καθιστούν αναγκαία τη χορήγηση υποτροφίας και, τουλάχιστον, μια χειρόγραφη συστατική επιστολή από τον δάσκαλο του υποψηφίου ή κάποια άλλη εξέχουσα μουσική προσωπικότητα, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας θα πρέπει να είναι πλήρη (Ον/μο, ιδιότητα, δ/νση, τηλ., e-mail κλπ.) πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά ή με Mail μέχρι τις 21 Απριλίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει οπωσδήποτε γίνει και η εγγραφή.
Σωστά συμπληρωμένες αιτήσεις θα απαντηθούν κατά σειρά προτεραιότητας.
Ο Οργανωτής αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για τη χορήγηση και το ποσό της κάθε υποτροφίας.
Κανείς δεν έχει απαίτηση για υποτροφία, οι αποφάσεις του οργανωτή δεν μπορούν να προσβληθούν ούτε σε δικαστήριο.

Όροι πληρωμών και ακυρώσεων

 1. Όλα τα ποσά τραπεζικών εντολών παρακαλούμε να μεταφέρονται με την ένδειξη „Τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον εντολέα“. Τυχόν παρακρατηθέντα έξοδα, θα πρέπει να καταβληθούν το αργότερο κατά την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Η εγγραφή σε κάθε σεμινάριο γίνεται στο (και ισχύει για) το δηλωθέν ειδικό μάθημα (πιάνο, κιυάρα, βιολί κλπ). Προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να ικανοποιήσουμε τις οποιεσδήποτε επιλογές συγκεκριμμένου καθηγητή, μια τέτοια επιλογή πάντως δεν είναι δεσμευτική για τον οργανωτή και η μη ικανοποιήσή της σε καμμία περίπτωση δεν συνιστά λόγο ακύρωσης ή επιστροφής χρημάτων! Ο όρος αυτός δεν ισχύει για master classes!
 3. Όλα τα έξοδα σεμιναρίου (εγγραφή και τα έξοδα διδασκαλίας για το κάθε σεμινάριο και ειδικό μάθημα) πρέπει να καταβληθούν κατά την εγγραφή, τα έξοδα διαμονής και διατροφής καθώς και κάθε ακόμη τυχόν οφειλόμενο ποσό μέσα σε 2 εβδομάδες από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και σε κάθε περίπτωση το αργότερο ένα μήνα πριν την έναρξη του κάθε σεμιναρίου.
 4. Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιου σεμιναρίου από τον οργανωτή για οποιονδήποτε λόγο, θα επιστρέφονται όλα τα καταβληθέντα για το σεμινάριο αυτό ποσά (εγγραφή, έξοδα διδασκαλίας και διαμονής, στο βαθμό που έχουν ήδη καταβληθεί στον οργανωτή).
 5. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του συμμετέχοντα πριν την για κάθε περίοδο καθορισμένη ημερομηνία λήξης εγγραφών, επιστρέφονται τα έξοδα διδασκαλίας κατά 100%. Παρακρατούνται ή / και εξακολουθούν να είναι απαιτητά τα έξοδα εγγραφής και τα όποια έξοδα για διαμονή/διατροφή που ενδεχομένως χρεώθηκαν.
 6. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του συμμετέχοντα μετά την για κάθε περίοδο καθορισμένη ημερομηνία λήξης εγγραφών και πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφονται σε αποδεδειγμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ασθένεια, ατύχημα, θάνατος κάποιου μέλους της οικογενείας κλπ.) τα έξοδα διδασκαλίας κατά 50%. Παρακρατούνται ή / και εξακολουθούν να είναι απαιτητά τα έξοδα εγγραφής και τα όποια έξοδα για διαμονή/διατροφή που ενδεχομένως χρεώθηκαν.
 7. Παρακαλούμε να κατανοήσετε, ότι σε περίπτωση μη προσέλευσης ή υπαναχώρησης από τον συμμετέχοντα μετά την έναρξη των μαθημάτων ή σε περίπτωση αποκλεισμού του από το σεμινάριο για κατάφορη ή επανειλημμένη παραβίαση των κανόνων συμπεριφοράς στις εγκαταστάσεις του σεμιναρίου ή για απροθυμία συμμόρφωσης με τις υποδείξεις των διδασκόντων και συνοδών, δεν έχουμε πια τη δυνατότητα οποιασδήπποτε επιστροφής χρημάτων. Τυχόν ανοικτές οφειλές πρέπει να καλυφθούν από τους γονείς / κηδεμόνες χωρίς οποιαδήποτε περεταίρω όχληση από το austrian arts sessions.

Αριθμός λογαριασμού:
δικαιούχος: austrian arts sessions
ΙBAN: AT08 1200 0100 0790 7032 | BIC: BKAUATWW (Unicredit Bank Austria AG)

Διανυκτέρευση

Οι συμμετέχοντες μπορούν είτε να κλείσουν το κατάλυμμα της αρεσκείας τους (πχ μέσω ίντερνετ) είτε να κάνουν κράτηση μέσω του συστήματος online εγγραφών στις εγκαταστάσεις του Stift Ossiach ή, για τα σεμινάρια του Knappenberg, στο Knappenberg.
Μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες, ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών ή / και συμμετέχοντες που συνοδεύονται από τους γονείς τους μπορούν να εγκατασταθούν από τους οργανωτές και σε κοντινά ξενοδοχεία και πανσιόν (σε απόσταση περίπου 5 λεπτών με τα πόδια), σε περίπτωση που τα δωμάτια στο Ossiach / Knappenberg δεν επαρκούν.
Η κατανομή σε δωμάτια στις εγκαταστάσεις του Stift Ossiach  / Knappenberg θα γίνει από τον οργανωτή στη βάση τρίκλινων και τετράκλινων δωματίων.

Αιτήματα των συμμετεχόντων για διαμονή σε μονόκλινα ή δίκλινα δωμάτια κατά την εγγραφή, θα ληφθούν στο μέτρο του δυνατού και πάντα σε συνάρτηση με τη διαθεσιμότητα, ευχαρίστως υπόψη.

Συγγενείς και φίλοι μπορούν να κλείσουν δωμάτια μέσω του οργανισμού τουρισμού στον ιστότοπο http://www.ossiachersee.info/ ή μέσω ίντερνετ.

Δίπλωμα – Βεβαίωση συμμετοχής

Σε όλους τους ενεργούς συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Δίπλωμα.
Σε μη ενεργούς συμμετέχοντες και ακροατές χορηγείται, αν ζητηθεί, βεβαίωση συμμετοχής.

Ασφάλεια – αποποίηση ευθυνών

Η συμμετοχή στο σεμινάριο γίνεται με ευθύνη των συμμετεχόντων. Ανήλικοι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται στις διατάξεις του Νόμου για την προστασία των ανηλίκων της Περιφέρειας της Καρινθίας.
Κάθε συμμετέχων οφείλει να φροντίσει να έχει κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου επαρκή υγειονομική κάλυψη και κάλυψη για ατυχήματα και να υπακούει στις οδηγίες του οργανωτή, των καθηγητών και των συνοδών.
Ο Οργανωτής δεν αναλαμβάνει καμμία απολύτως ευθύνη για απώλεια ιδιοκτησίας ή για επισυμβάντα κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ατυχήματα.
Επειδή για διαφόρους λόγους μπορεί ένα σεμινάριο να αλλάξει ή να ακυρωθεί, σας συνιστούμε να κλείσετε μια ταξιδιωτική ασφάλιση ή/και μια ασφάλιση ακύρωσης, ώστε σε περίπτωση ακύρωσης, ασθενείας κλπ. να μπορέσετε να πάρετε πίσω (τουλάχιστον ένα μέρος) των χρημάτων που θα διαθέσετε για έξοδα μεταφοράς, διανυκτερεύσεις κλπ.
Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι ο οργανωτής σε καμμία περίπτωση δεν πρόκειται να καλύψει τα έξοδα μετάβασης μεταξύ του τόπου κατοικίας και του τόπου διεξαγωγής του σεμιναρίου, έξοδα διανυκτέρευσης κατά το ταξίδι αυτό ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα – ζημίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από μια ενδεχόμενη ακύρωση ή τροποποίηση κάποιου σεμιναρίου ή από αποκλεισμό συμμετέχοντος μετά την έναρξη των σεμιναρίων σύμφωναμε τις περιπτώσεις της §7 των παρόντων όρων πληρωμών και ακυρώσεων.

Ημερήσιο πρόγραμμα – μαθήματα

Κάθε συμμετέχων έχει μάθημα καθημερινά. Στα φοιτητικά σεμινάρια και master classes ενδέχεται να γίνονται πιο μεγάλα μαθήματα κάθε δυο μέρες.
Η μορφή του μαθήματος (ιδιαίτερο, ομαδικό, συνδυαστικό, ensemble ή master class ανοικτό στο κοινό) τελεί στην διακριτκή ευχέρεια του διδάσκοντος και εξαρτάται μεταξύ άλλων και από το αντικείμενο του ειδικού μαθήματος.
Υπάρχουν αρκετά δωμάτια με πιάνα για την εξάσκηση των συμμετεχόντων. Οι ώρες εξάσκησης κανονίζονται από τους συμμετέχοντες.
Στον ελεύθερο χρόνο θα οργανωθούν επιτηρούμενες δημιουργικές, αθλητικές ή μουσικές δραστηριότητες. Η εγγραφή στο σεμινάριο δηλώνει, αν δεν υπάρξει αντίθετη έγγραφη επ’αυτού αντίρρηση του γονέα, την πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του στη συμμετοχή των παιδιών του στις δραστηριότητες αυτές.

Πνευματικά δικαιώματα

Η εγγραφή στο σεμινάριο δηλώνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων από τους συμμετέχοντες και τους γονείς/κηδεμόνες τους. Περαιτέρω οι συμμετέχοντες και οι γονείς/κηδεμόνες συμφωνούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση φωτογραφιών και ηχητικού/οπτικοακουστικού υλικού, προερχομένου από τα σεμινάρια, από τον οργανωτή για διαφημιστικούς σκοπούς, για τα διαφημιστικά φυλλάδια (μελλοντικών) σεμιναρίων ή για τη δημοσίευση τέτοιου υλικού στην ιστοσελίδα του οργανωτή ή σε άλλο ιστότοπο του διαδικτύου, κατά την αποκλειστική του κρίση, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των συμμετεχόντων και των γονέων/κηδεμόνων τους και χωρίς παροχή οποιασδήποτε αποζημίωσης.

Τελικοί όροι – αρμόδιο δικαστήριο

Στην περίπτωση που τμήματα και όροι του παρόντος είναι ή καταστούν με οποιονδήποτε τρόπο άκυρα, η ακυρότητα αυτή αφορά μόνο το συγκεκριμμένο κάθε φορά μέρος του παρόντος και όχι το σύνολό του. Η ακυρωθείσα διάταξη συμπληρώνεται με νέα ή οποία έχει έναν όσο το δυνατόν πιο παραπλήσιο στόχο.
Για κάθε αντιδικία που θα (μπορούσε να) προκύψει από το παρόν ή από την εφαρμογή του στην παροχή των προσφερομένων υπηρεσιών συμφωνείται με την εγγραφή η αποκλειστική εφαρμογή αυστριακού δικαίου με αποκλεισμό των κανόνων του διεθνούς ιδιωτικού ή κάθε άλλου δικαίου ή και άλλων δικονομικών διατάξεων.
Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της πόλης του Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία).
Η παρούσα μετάφραση στα ελληνικά έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα. Σε περίπτωση διαφωνίας ή αμφιβολίας υπερισχύει το γερμανικό κείμενο.